PORTFOLIO

Edifici Jacint Verdaguer. Cornellà

Direcció facultativa. Edifici de nova construcció d’un edifici plurifamiliar amb 8 habitatges, un  local  i aparcament  per  a  29  places

A la Planta Baixa s’hi ubiquen els accessos, un local comercial i un habitatge. Des de la façana principal es realitza el punt d’accés al vestíbul de l’edifici amb  els espais necessaris  per a la ubicació de les diferents centralitzacions de comptadors així com emmagatzematge de residus,

etc,  I  el  nucli  de  comunicació  vertical;  s’ubica  independentment  de  l’anterior  l’accés  de  vianants  a  l’aparcament  constituint  la via  d’evacuació  del mateix. De forma independent  i també des  del  mateix  carrer es te accés al local comercial, i a l’aparcament. La  zona  de  terrat que  sobrepassa  la  profunditat  edificable  es  destina  a  patis d’us  exclusiu  dels  habitatges de planta baixa i pis primer.

 

Client : Promotor

Data : 2016

Categoria : Habitatge plurifamiliar, Obra nova