PORTFOLIO

Edifici Rius i Taulet

Projecte de nova construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres, amb 3 habitatges, situat al carrer Rius i Taulet del municipi Gavà, comarca del Baix Llobregat.

Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint les directrius del Pla General Metropolità i el Pla Especial de protecció i catàleg del patrimoni arquitectònic de Gavà.

L’edifici està format per planta baixa, dues plantes pis i coberta plana transitable, té façana al carrer Rius i Taulet i al pati interior d'illa. A la Planta Baixa s’hi ubica l'accés i un habitatge.

La comunicació vertical de l’edifici es realitza mitjançant un nucli vertical format per l’escala i un ascensor practicable.

Les dues plantes pis es distribueixen amb 1 habitatge per replà.

A la planta coberta, que serà plana transitable, es col·locaran els elements necessaris per a les instal·lacions de telecomunicacions i xemeneies, així com les instal·lacions de climatització i producció d’aigua calenta sanitària. Des de la l'escala es té sortida a aquesta planta mitjançant un badalot.

Client : Promotor

Data :  2017

Categoria : Habitatge plurifamiliar. Obra nova