PORTFOLIO

Edifici Rambla

Edifici d'habitatges entre mitgeres

Es tracta del projecte de nova construcció d’un edifici plurifamiliar amb 27 habitatges, locals, trasters i aparcament, situat al municipi de Viladecans, comarca del Baix Llobregat.

Es projecta un edifici format per dos volums entre mitgeres i una planta soterrani conjunta. El volum més gran forma un xamfrà a la cantonada, i consta de planta baixa, dues plantes pis i espai sotacoberta. L'altre volum  consta de planta baixa i quatre plantes pis. La coberta es resol de diferents formes en funció de la situació en l'edifici: coberta inclinada a dues aigües, coberta plana no transitable (badalot) i terrasses.

Tots els habitatges tenen ventilació i il·luminació directa a carrer o a pati interior d'illa.

La planta soterrani es destina a aparcament i trasters.

 

Client : Promotor

Data :  2018

Categoria : Habitatge plurifamiliar. Obra nova