PORTFOLIO

Edifici Batista i Roca

Projecte de nova construcció. Edifici plurifamiliar de 8 habitatges entre mitgeres i 2 locals comercials. Situació Plaça Batista i Roca cruïlla amb Rambla Casas de Gavà, Barcelona. Sol urbà subjecte a ordenació volumètrica específica que es regeix pel Pla Especial Rambla de 22 setembre 2005 dins del Pla General Metropolità d'Ordenació Urbana.

A la  planta baixa s'hi ubiquen els accessos i el dos locals comercials. Des de la façana de la plaça es realitza el punt d'accés al vestíbul de l’edifici i el nucli de comunicació vertical.

Es proposa un edifici d’obra vista blanca a partir de les plantes pis. Per tal d’emfatitzar més la noblesa del material, aquesta es proposarà sobretot en els trams de façana que estiguin volant per sobre la vorera (tribunes dels habitatges). Continuant encara a nivell de plantes pis, per a les parets de façana que no sobresortint del límit de propietat (enrasades al límit de solar), es proposa un estucat de calç amb pliolite de color vermellós per tal de que amb la seva tonalitat més fosca, ressalti més encara la puresa del blanc de la “caixa” d’obra vista que sobresurt en forma de tribuna. Baranes de vidre i acer inoxidable i fusteries d’alumini lacat color gris fosc, complementarà la resta de materials de façana a partir de planta primera.

El “sòcol” de l’edifici, es proposa a nivell de tota l’alçada de la planta baixa, amb gres porcel·lànic color antracita, un material sofert amb bones prestacions mecàniques i gran qualitat estètica.

Client : Promotor

Data : 2017

Categoria : Habitatge plurifamiliar.  Obra nova