PORTFOLIO

El projecte dona resposta als condicionants establerts en el planejament vigent que el regula, i busca alhora, un diàleg entre l’arquitectura inclosa en el catàleg i l’obra nova. Aquest diàleg s’estableix intencionadament dons, per a reforçar la presència de les dues postures. En el cas de la façana a conservar no ens limitem a explicar aquesta com un simple element pla, sinó que li donem cos fent un gir cap el C/ de la Rapa.

La nova volumetria que “s’enfila” sobre l’arquitectura existent, es retrassa del pla de façana per a donar encara més força a la solució a protegir, i “s’escapa” cap al C/ de la Rapa com si d’una mena de “joc de peces” es tractés, adaptant-se a l’alçada reguladora que ens fixa la normativa.

El tractament superficial d’aquestes opcions arquitectòniques, incrementa les intencions exposades en les línies precedents. En la solució representativa d’un passat a preservar, s’opta per un tractament de color uniforme, que expressi claredat i contundència formal.

En el cas del volum aspirant a una contemporaneïtat, dins la seva uniformitat, el “joc” definit anteriorment i expressat per la malla de perfils d’acer inoxidable que delimiten les “peces”, esdevé una abstracció que reforça les diferències que el temps a donat a les dues arquitectures, presents alhora en un sol edifici.

Edifici d’habitatges entre mitgeres. Sant Boi de Llobregat

Client : Promotor

Data :  2007

Categoria : Habitatge plurifamiliar, Rehabilitació