PORTFOLIO

Edifici del Centre. Gavà

Reforma i ampliació de un edifici de planta baixa i pis situat al Nucli antic. Es regeix pel Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic

El solar esta edificat en planta baixa i planta primera en la seva totalitat. Aquesta edificació es va executar als anys noranta segons un projecte que preveia un edifici de planta baixa mes dues plantes, destinant la planta baixa a botiga i obrador, i la planta segona a vivenda. La segona planta va quedar pendent per executar-la en una segona fase.

L’objectiu es aprofitar l’edificabilitat permesa, construint una segona planta i una planta sota coberta. Es desenvolupen 5 vivendes, tres en planta primera i dues en planta segona amb golfes. El projecte resolt la implementació d’una caixa d’escala amb ascensor per resoldre l’accessibilitat als habitatges.

La utilització de la fusta com sistema constructiu per fer els nous forjats i la coberta permet fer una intervenció constructiva àgil, lleugera i neta.

Client : Promotor

Data : 2016

Categoria : Habitatge plurifamiliar, Rehabilitació