PORTFOLIO

Edifici unifamiliar entre mitgeres al nucli antic, del terme municipal de Gavà. Es regeix pel Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic.

L’habitatge es desenvoluparà fundamentalment a la planta primera i segona, destinant la planta baixa a aparcament d’us privat i la planta coberta a golfes no habitables.

Casa Rius i Taulet

Client : Particular

Data :  2012

Categoria : Habitatge unifamiliar, Rehabilitació