PORTFOLIO

Reforç estructural edifici d’habitatges entre mitgeres. Edificació composta de planta baixa, tres plantes pis i una planta àtic. La coberta de l’edifici és inclinada, excepte la que correspon al badalot d’escala. Les plantes ocupen la totalitat del solar. L’edifici es configura a partir de la planta tipus de quatre habitatges per planta, tres pisos a façana i un quart a pati posterior. Dos patis de ventilació completen  la ventilació dels habitatges i del nucli d’accés. L’anàlisi pormenoritzat de l’edifici a partir de la detecció de ciment aluminós a les biguetes del forjat, implica la necessitat de reforçar uns 500 m2 de forjat.

La intervenció per tal de resoldre el reforç a la estructura existent, es basa en dues solucions ben diferenciades. La que correspon a la substitució funcional de les biguetes a les crugies interiors del edifici, emprant el SISTEMA RGR per a substitució funcional de biguetes amb patologies. L’altre es el voladís del balcons que es resol enderrocant-los i construint-los de nou amb lloses de formigó prefabricades que es munten sobre unes carteles metàl·liques.

Edifici  Auguet. Viladecans

Client : Comunitat de veïns

Data :  2014

Categoria : Rehabilitació, habitatge plurifamiliar, reforç estructural, aluminosi