INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS

TARIFA DE TRAMITACIÓ DE LA INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS

Des de 175€* + IVA

 

EL TRAMIT DE LA INSPECCIÓ TÈCNICA INCLOU:

1. La inspecció visual de les parts comuns de l’edifici així com dels habitatges i locals que el formen.

2. La redacció del informe seguint el model normalitzat que es generat amb una eina telemàtica habilitada per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el visat d’aquest.

3. L’entrega d’una copia de l’informe amb la documentació gràfica en format de paper i també en format digital a la comunitat.

4. Sol·licitar a l'administració l'emissió del certificat d'Actitud de l'Edifici.

 

INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS

La inspecció tècnica dels edificis d'habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual de l'edifici feta per un tècnic competent que té per objecte determinar-ne l'estat en el moment de la inspecció i orientar la propietat en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment. En cap cas té per objecte detectar vicis ocults.

Una vegada obtingut l'informe tècnic, elaborat mitjançant el Generador d'informes ITE, cal sol·licitar a l'Administració el certificat d'aptitud de l'edifici.

 

Tots els edificis d’habitatges s’han de sotmetre a inspecció tècnica abans dels 45 anys d’antiguitat, o be segons aquesta programació:

 

Edificis d’habitatges plurifamiliars:

·   Antiguitat de l'edifici / Termini màxim per passar la inspecció

·   Construïts fins al 1950 / Han d’haver passat ja la inspecció

·   Entre 1951 i 1960 / Fins al 31 de desembre de 2015

·   Entre 1961 i 1971 / Fins el 31 de desembre de 2016

·   A partir de 1972 / Fins al 31 de desembre de l'any en què l'edifici assoleixi els 45 anys d'antiguitat

 

Quan es rep la resposta?

L'Administració competent resoldrà la sol·licitud del certificat d'aptitud en el termini màxim de 3 mesos.

Transcorregut aquest termini sense haver notificat una resolució expressa es pot entendre com obtingut per silenci administrativa positiu.

 

Quina resposta es rep?

El certificat d'Aptitud de l'edifici, un document emès per l'Administració sobre la base de l'informe tècnic presentat i amb la presumpció de veracitat del seu contingut.

S'emet un cop presentat l'informe tècnic junt amb la sol•licitud d'emissió del certificat i un cop realitzada la revisió administrativa de l'informe.

En cap cas pressuposa l'adequació dels habitatges de l'edifici a la legalitat d'usos urbanístics ni al compliment de les condicions d'habitabilitat.

 

El certificat s'emet com a:

Apte: si l'edifici no presenta deficiències o presenta deficiències qualificades com a lleus.

Apte provisional: si l'edifici presenta deficiències qualificades com a importants.

Apte cautelarment: si l'edifici presenta deficiències qualificades com a greus o molt greus, amb mesures cautelars executades.

Resolució denegatòria d'aptitud: si l'edifici presenta deficiències qualificades com a greus o molt greus, sense mesures cautelars executades.

 

A qui va dirigit?

Estan obligats a sol·licitar el certificat d'aptitud els propietaris dels edificis unifamiliars o plurifamiliars, on existeixi l'ús d'habitatge, sens perjudici que puguin contenir també altres usos diferents del residencial.

No estan obligats els titulars d'edificis unifamiliars en què la seva edificació principal estigui separada 1,5 m o més de la via púbica, zones d'ús públic o finques adjacents.

CONTACTE

factor@rgrfactoria.com 93 633 39 60

INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS
INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS